Xe phục vụ bàn

Xe đẩy 3 tầng L-013E
Xe đẩy 3 tầng L-010B
Xe đẩy 3 tầng L-014A
Xe đẩy 3 tầng L-014B
Xe đẩy 4 tầng L-015A
Xe đẩy 4 tầng L-015B
Xe đẩy hàng inox F-016
Xe dọn bàn inox A-080
Xe đẩy dọn bàn L-022B
Xe đẩy dọn bàn L-022A
Xe đẩy dọn bàn 3 tầng G-015