Thùng phi - Can nhựa

THÙNG IBC TANK 1000 LIT
1
 
2
 
3