Thùng phi - Can nhựa

TANK NHỰA  1000 LIT CŨ
THÙNG PHI NHỰA 50 LIT
THÙNG CHỮ NHẬT 2 LỚP
THÙNG TRÒN 2 LỚP
THÙNG NHỰA VUÔNG 100 LIT
THÙNG NHỰA VUÔNG 200 LIT
THÙNG NHỰA NUÔI CÁ 300 LÍT
THÙNG NHỰA VUÔNG 500 LIT
THÙNG CHỮ NHẬT 750 LÍT
THÙNG NHỰA VUÔNG 1000 LÍT
THÙNG CHỮ NHẬT 1100 LIT
THÙNG NHỰA NUÔI CÁ 2000 LÍT
THÙNG TRÒN 250 LIT
THÙNG TRÒN 350 LIT
THÙNG TRÒN 500 LIT
THÙNG TRÒN 750 LIT
THÙNG TRÒN 1000LIT
THÙNG TRÒN 1500 LIT
THÙNG TRÒN 2000 LIT
THÙNG TRÒN 25 LIT

THÙNG TRÒN 25 LIT

Liên hệ
1
 
2
 
3