Thùng đá - Thùng giữ lạnh

Thùng đá Thailand 100 lít
Thùng đá Mỏ neo 150 lít
Thùng đá Thailand 150 lít
Thùng đá mũi neo 1300 lít
Thùng đá Thailand 800 lit
Thùng đá Thailand 450 lít
Thùng đá Thailand 600 lít
Thùng đá Thailand 300 lít
Thùng đá hoa sen 200 lít
Thùng đá Thailand 200 lít
Thùng đá thái lan 130 lít
Thùng đá 1500 lít
Thùng đá 900 lít
Thùng đá 400 lít
Thùng đá 600 lít dùng cho xe nâng
Thùng đá Hibox 14 lít
Thùng đá Hibox 25 lit
Thùng đá Hibox 35 lít
Thùng đá Hibox 42 lít
Thùng đá Hibox 48 lit
Thúng đá Hibox 65 lít
Thùng đá 6 lít

Thùng đá 6 lít

Liên hệ
Thùng đá 8 lít

Thùng đá 8 lít

Liên hệ
Thùng đá 12 lít

Thùng đá 12 lít

Liên hệ
Thùng đá 16 lít

Thùng đá 16 lít

Liên hệ
Thùng đá 20 lít

Thùng đá 20 lít

Liên hệ
Thùng đá 24 lít

Thùng đá 24 lít

Liên hệ
Thùng đá 35 lít

Thùng đá 35 lít

Liên hệ
Thùng đá 38 lít

Thùng đá 38 lít

Liên hệ
Thùng đá 45 lít

Thùng đá 45 lít

Liên hệ
Thùng đá 50 lít

Thùng đá 50 lít

Liên hệ
Thùng đá 65 lít

Thùng đá 65 lít

Liên hệ
Thùng đá 70 lít

Thùng đá 70 lít

Liên hệ
Thùng đá 85 lít

Thùng đá 85 lít

Liên hệ
Thùng đá 125 lít
Thùng đá 150 lít
Thùng đá 200 lít
Thùng đá Thái Lan
Thùng đá hoa sen 1200 lít
Thùng đá hiệu Hoa Sen