Phuy nhựa - Can nhựa

Thùng nhựa tròn 3000 lít
Tank nhựa 1000 lít
Thùng phi nhựa 50 lít
Thùng chữ nhật 2 lớp
Thùng nhựa tròn 2 lớp
Thùng chữ nhật 100 lít
Thùng chữ nhật 200 lít
Thùng chữ nhật 300 lít
Thùng chữ nhật 500 lit
Thùng chữ nhật 750 lít
Thùng chữ nhật 1000 lít
Thùng chữ nhật 1100 lít
Thùng chữ nhật 2000 lít
Thùng nhựa tròn 250 lít
Thùng nhựa tròn 350 lít
Thùng nhựa tròn 500 lít
Thùng nhựa tròn 750 lít
Thùng nhựa tròn 1000 lít
Thùng nhựa tròn 1500 lít
Thùng nhựa tròn 2000 lít
1
 
2