Sọt rác

Sọt nhựa vuông nhỏ
Sọt nhựa vuông trung
Sọt nhựa vuông lớn
Sọt nhựa vuông đại
Sọt tròn HT

Sọt tròn HT

31.000 đ
Sọt rác quai trung
Sọt rác quai lớn
Sọt rác cao

Sọt rác cao

41.000 đ
Sọt rác đại

Sọt rác đại

50.000 đ
Sọt tròn đan nhỏ
Sọt rác tròn đan lớn
Sọt tròn đan đại
Sọt rác oval cồ
Sọt rác oval đại
Sọt rác oval trung
Sọt rác oval nhí
Sọt tròn trung

Sọt tròn trung

27.300 đ
Sọt tròn nhỏ

Sọt tròn nhỏ

16.000 đ
Sọt tròn nhí

Sọt tròn nhí

10.500 đ
Sọt tròn mini
Sọt quai nhỏ

Sọt quai nhỏ

18.000 đ
Sọt vuông đại
Sọt vuông lớn
Sọt vuông trung

Sọt vuông trung

50.000 đ
Sọt vuông nhỏ

Sọt vuông nhỏ

34.000 đ
Sọt vuông nhí

Sọt vuông nhí

28.000 đ